REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warszawa gra w golfa” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Portal Fore Golf.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym Fore Golf do dnia 19 Sierpnia 2015 roku (do godziny 23:59:59).
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej - zdjęcia.
 5. Prace prezentowane są pod postacią zdjęcia z opisem.
 6. Wśród uczestników jury wyłoni zwycięzcę, którzy otrzymają „nagrodę” pod postacią vouchera.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu są osoby które polubią fanpage foregolf.pl
 2. Uczestnik musi być osobą dorosłą, lub mieć pisemną zgodę opiekunów prawnych. Nagrodę odbiera opiekun osoby niepełnoletniej.
 3. Zgłoszenia są nieodpłatne.
 4. Opiekun prawny, lub uczestnik może skontaktować się z portalem foregolf.pl w celu wyrażenia sprzeciwu udziału w konkursie pod adresem kontakt@foregolf.pl.
 5. Aby zgłosić swoją pracę należy wysłać zdjęcie na adres kontakt@foregolf.pl z uzasadnieniem dlaczego ta praca odzwierciedla idee „Warszawa gra w golfa”.
 6. Zgłoszeniem konkursowym też jest udostępnienie zdjęcia przez facebook lub instagram z opcją oznaczenia portalu foregolf.pl, z opisem uzasadniającym.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  Voucher 100 pln do dowolnego wykorzystania w Kuźni Golf na Polach Mokotowskich.

 2. Zdobywcą nagrody w konkursie jest uczestnik, który zgłosi najlepszą pracę według Jury do dnia zakończenia konkursu.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@foregolf.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Fore Golf.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.konkurs.foregolf.pl
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą , której wynik zależy od przypadku , ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. N r 201, poz. 1540 z póź n. zm.)